Skip til hoved indholdet
    Hjem Stormflod og erosion Tidligere indsatser

Tidligere indsatser

Nedenfor kan du læse om de undersøgelser, som Fredensborg Kommune tidligere har lavet for at blive klogere på risikoen ved stormflod og erosion. 

Fredensborg Kommune har gennemgået kyststrækningen i Kommunen inkl. den eksisterende kystbeskyttelse og besluttet at etablere kystbeskyttelse på de strækninger, der vurderes at være truet af kronisk erosion.

Der er meddelt tilladelser til de tre kystbeskyttelsesprojekter, der er nævnt under kommende indsatser, så anlægsarbejdet kan påbegyndes. 

Fredensborg Kommune har udarbejdet en kortlægning af oversvømmelsesudbredelsen ved forskellige vandstandskoter. F.eks. kan man se, hvilke områder der bliver oversvømmet ved en vandstand på 1,6 m, som var vandstanden under stormen Bodil i 2013.

På baggrund af kortlægningen, er der også udarbejdet en analyse af skadesomkostningerne i dag og i fremtiden ved forskellige stormflodshændelser. Analysen er anvendt som beslutningsgrundlag for, hvor henne det samfundsøkonomisk kan betale sig at sikre mod oversvømmelser. F.eks. er det baggrunden for beslutningen om at etablere volde for at beskytte ejendommene ved Nivåens udløb.

I Kommuneplan 2021 er der indarbejdet retningslinjer i rammeområderne, hvor der er risiko for oversvømmelser fra Øresund eller erosion.

Når der bygges nyt i de udpegede områder, indarbejdes retningslinjer om afværgeforanstaltninger. Som udgangspunkt følges statens anbefaling til klimascenarie, men der er mulighed for at fastsætte en højere eller lavere sikringskote alt efter byggeriets værdi. Indenfor det udpegede risikoområde vil det være en konkret vurdering, hvilken afværgeforanstaltning der vælges. Erosionen kan f.eks. begrænses ved en række tiltag, som etablering af både hård og blød kystsikring i form af skræntfodssikring, bølgebrydere, høfder og sandfodring eller kombinationsløsninger afhængig af udformningen af kysten. 

Fredensborg Forsyning har gennemgået deres anlæg langs Øresundskysten.

På baggrund af genemgangen, har Forsyningen udarbejdet et notat over mulige tiltag, der kan sikre anlæggene mod oversvømmelser eller tilbagestuvning af havvand. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks