Skip til hoved indholdet
    Hjem Oversvømmelse langs vandløb Tidligere indsatser

Tidligere indsatser

Nedenfor kan du læse om de undersøgelser og projekter, som Fredensborg Kommune tidligere har lavet for at blive klogere på risikoen ved oversvømmelser langs vandløb.

Som led i revision af vandløbsregulativerne i kommunen, er der igangsat et arbejde, hvor drænforholdene langs Nivå og Donse Å kortlægges. Undersøgelserne langs Nivåen er færdige. 

Undersøgelsen viste, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig drændybde og -hældning til at arealerne langs Nivåen ved Langstrup mose kan drænes på en effektiv måde. 

Projektet Usserød Å blev gennemført i perioden 2012 – 2016. Usserød Å projektet modtog ca. syv mio. kr. fra EU LIFE programmet, og havde et samlet budget på ca. 18,5 mio. kr. Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og deres forsyningsselskaber. 

Først og fremmest har Usserød Å LIFE projektet medvirket til at mindske risikoen for oversvømmelse af boligarealer langs med åen. Som en del af projektet blev der blandt andet opsat hydrauliske målesystemer og styringsredskaber for at undgå oversvømmelser. Der blev anlagt vådenge som bufferzoner for ekstremregn. 

Projektet banede vejen for et blivende tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å om bl.a. målersystemet, et oversvømmelsesberedskab samt nye projekter, der har interesse for flere af kommunerne eller forsyningerne i samarbejdet. 

Der er udført robusthedsanalyser for Nivaagaard Sø, Usserød Å, Donse Å,  nederste del af Nivåen, Holmeskovgrøften, Asminderødgrøften og Grønholtåens Sideløb. 

Der indsamles løbende erfaringer fra borgere under og efter hændelser. Henvendelser om oversvømmelser registreres, og der hvor Kommunen eller Forsyningen har et ansvar, udføres de nødvendige initiativer.

Det har endvidere været muligt at indsende et ”tip” til Kommunen om oversvømmelser langs vandløb. Der er dog ikke kommet nogle henvendelser om oversvømmelser langs vandløb, men udelukkende henvendelser om f.eks. tilstoppede vejbrønde, som skal direkte til NSPV. Administrationen fortsætter derfor ikke denne mulighed fremadrettet. 

Fredensborg Kommune har undersøgt muligheden, og vurderer, at der ikke kan fastsættes et serviceniveau for vandløbsoversvømmelser inden for lovens rammer. 

Dog opererer Fredensborg Kommune med en praksis om, at nye regnbetingede udledninger til vandløbene ikke må give anledning til øget risiko for oversvømmelser. 

Fredensborg Kommune har udført robusthedsanalyse af nogle vandløb, for at kunne stille de nødvendige krav til nye regnbetingede udledninger.

Fredensborg Kommune har gennemført en analyse af mulighederne for at benytte lavbundsområdet Langstrup Mose langs Nivåen, som buffer i ekstremregnssituationer. 

Analysen viste, at det ikke er økonomisk rentabelt at forsinke vand i lavbundsområdet udelukkende med det formål at mindske oversvømmelsesrisikoen nedstrøms.

Analysen viste, at oversvømmelsearisikoen er større ved tilbagestuvning fra Øresund under forhøjet vandstand. Der kan derfor laves lokale løsninger på enkelte udsatte ejendomme ved Nivåens udløb til Øresund. 

Hvis der alligevel arbejdet i området omkring Langstrup Mose, kan det undersøges, om der med simple tiltag kan tilbageholdes vand, da det muligvis vil være rentabelt i sammenhæng med et større projekt. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks