Skip til hoved indholdet
    Hjem Oversvømmelse langs vandløb Oversvømmelse langs vandløb

Oversvømmelse langs vandløb

Størstedelen af Fredensborg Kommune afvander i sidste ende via kloaksystem, dræn eller mindre vandløb til Nivåen, som ender i Øresund. Vandløbene er en vigtig del af det samlede vandkredsløb. Det er her udfordringer med grundvand, regnhændelser og forhøjet vandstand i Øresund kolliderer, og det er mødet mellem afstrømning fra landområder og byområder. Se Fredensborg Kommunes kortfilm om vandløb i højre side af skærmen. 

Vandløbene er et stort fokuspunkt på tværs af fagområder. Udover oversvømmelsesudfordringer bringer de liv og biodiversitet til kommunen, de fungerer som faunapassager, og de sørger for at regnvand fra land og byer, grundvand og renset spildevand kan ledes ud i Øresund.

Tidligere var det mere almindeligt, at ådalene i vinterhalvåret virkede som reservoirer, hvor der var plads til at brede sig. Disse naturlige reservoirer er gennem årene blevet fjernet ved at udrette og uddybe vandløbene, så de i højere grad fungerede som 'vandmotorveje', så søer og moser kunne drænes til fordel for landbrugsdrift.

De øgede vandmængder, der kommer med klimaforandringerne, bliver således hurtigere ført ned gennem vandløbet, indtil det støder på f.eks. vejunderføringer, der bremser vandet pludseligt og fører til oversvømmelser. Disse oversvømmelser kan begrænses, hvis man genslynger de udrettede vandløb, tilbagefører de naturlige reservoirer langs vandløbene, og generelt sikrer langsommere flow i vandløbene. Dette kan også ske ved en ændret vedligeholdelsesstrategi for et vandløb. 

 

I Fredensborg Kommune opleves primært oversvømmelser langs vandløb under langvarig regn (koblede regnhændelser) og når grundvandet står højt i vinterhalvåret. Specielt det lavtliggende område, Langstrup Mose, er periodevist vådt pga. terrænnært grundvand og en gang imellem som følge af oversvømmelser fra Nivåen og Dageløkkevandløbet. I dette område har Fredensborg Kommune kendskab til et enkelt opdyrket areal og en modelflyveplads, hvor oversvømmelserne bliver anset som en udfordring. Ellers bliver området anvendt til ekstensivt landbrug eller høslæt, som primært skal tilgås i sommerperioden, hvor der normalt ikke er vådt.

I 2007 og 2010 oplevede et boligområde i Kokkedal, at Usserød Å gik over sine breder som følge af voldsomme regnhændelser. Dette blev startskuddet til et tæt samarbejde mellem Fredensborg-, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og deres forsyningsselskaber, som bl.a. har resulteret i etableringen af dobbeltprofil og dige på delstrækninger af vandløbet i Kokkedal, der fungerer som værn mod fremtidige oversvømmelser. Der er endvidere et aktivt oversvømmelsesberedskab på tværs af kommunegrænserne, der samarbejder om håndtering af eventuelle situationer, hvor der er risiko for oversvømmelser.

I dag har Fredensborg Kommune kendskab til risiko for oversvømmelser langs Brønsholmdalgrøften under kraftige skybrud i sommerhalvåret.

Forsyningsselskaberne har brug for at udlede regnvand til vandløbene fra byområderne inde i landet, da det kan være meget dyrt at etablere store rør, som leder vandet direkte til Øresund.

I forbindelse med større fokus på vandløbenes robusthed, og dermed større krav til, hvad der må udledes til vores vandløb, har Fredensborg Kommune for nogle større vandløb udarbejdet en robusthedsanalyse, som giver et billede af, hvor meget regnvand, der kan udledes til vandløbet, uden at der sker erosion eller oversvømmelser nedstrøms udledningspunktet.

For at kunne udlede de nødvendige regnmængder, kigger forsyningsselskaberne Novafos og Fredensborg Forsyning på forskellige projekter, som gør vandløbene mere robuste til at modstå oversvømmelser og erosion. 

For nogle vandløb udarbejdes der vandløbsregulativer, der bl.a. indeholder beskrivelser af:

  • Vedligeholdelse
  • Vandføringsevnen
  • Placering af tekniske anlæg (f.eks. broer og drænudløb)
  • Forpligtigelser og rettigheder for lodsejere og kommunen
  • Vandløbets målsætning og tilstand 

Vandløbsregulativerne kan ses Vandløb læs mere

Kommunen fører kontrol med vandløbene og oversvømmelserne skyldes ikke manglende oprensning i vandløbene. 

Vandløbene skal ikke kunne føre alt vandet til enhver tid. Vandløbene kan og må gerne løbe over sine bredder uden at det skyldes manglende vedligeholdelse.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks