Skip til hoved indholdet
    Hjem Kraftig regn Fremtidens regnhændelser

Fremtidens regnhændelser

Nedbørsmønstret i Fredensborg Kommune vil ændre sig, så somrene bliver mere tørre med færre, men kraftigere regnskyl, og vintrene bliver varmere og vådere.

De øgede nedbørsmængder stiller krav til kloaksystemerne og den måde, vi indretter overfladen på. Når vi fortætter overfladen i både eksisterende og nye byområder, er det vigtigt at planlægge områder, hvor regnen kan lægge sig, indtil der er kapacitet i kloaksystemet til at føre det væk. I landområderne kan den øgede nedbør give udfordringer, når regnvandet ikke kan komme væk - f.eks. når der er dårlig nedsivningsevne, eller når grundvandet står højt. 

For byområderne er der i 2013 udarbejdet oversvømmelseskort, hvor kloaksystemets funktion er medregnet. Kortet viser, hvor der sandsynligvis vil stå 20 cm vand på terræn, når kloaksystemets kapacitet er overskredet. Kortet viser også vand i forbindelse med udløb, f.eks. til grøfter, bassiner og vandløb og søer.

Oversvømmelseskortet er udfærdiget for regnhændelser, der i 2100 statistisk forekommer med intervaller på 5 og 100 år.

Kortlægningen er baseret på klimascenarie A1B, som dengang var anbefalet af staten. Der er en vis usikkerhed forbundet med udpegningen mht. datagrundlag, valgte forudsætninger i beregninger og tidsperspektivet, idet udpegningen er sket ud fra de i 2013 gældende forudsætninger.

I størstedelen af landområderne er der ikke et kloaksystem, der leder overfladevand væk, som der er i byområderne. Derfor viser kortet for landområderne en topografisk model af kommunen, hvor der er ”hældt vand på”. De lavninger, hvor vandet vil samle sig i slut århundrede (2070 – 2100), er markeret på kortet ved hhv. 5- (64 mm) og 100-årshændelser (127 mm). Data kommer fra DMI’s Klimaatlas og følger scenariet RCP 8,5.

Hulkortet tager ikke højde for, at langt de fleste søer og moser samt nogle lavområder afvander til dræn. Hulkortet er således udelukkende et udtryk for sænkninger i terrænet, hvor der er risiko for opstuvning af regnvand. Kortet kan bruges af lodsejere og Kommunen til at udpege steder, hvor der kan være brug for en nærmere undersøgelse eller vurdering af risikoen. Specielt i sammenhæng med kortet for terrænnært grundvand.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks