Skip til hoved indholdet
    Hjem Beredskab Beredskab for oversvømmelser

Beredskab for oversvømmelser

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden kan forvente flere og kraftigere skybrud i sommerhalvåret og hyppigere og voldsommere storme i vinterhalvåret. 

Kommunen har en sektorberedskabsplan, som aktiveres, når der er risiko for oversvømmelser. Beredskabsplanen beskriver, hvilke kritiske funktioner, som beredskabet først og fremmest skal prioritere under en hændelse.  

Som grundejer har du som udgangspunkt selv et ansvar for at sikre din ejendom.
Læs mere under Klimatilpasning og beredskab

Læs mere her

Når uvejret er løs, er der flere aktører, der kommer på banen. Som udgangspunkt gælder ”sektoransvarsprincippet” om, at den der har ansvaret til hverdag har også ansvaret under en hændelse.

Kommunens oversvømmelsesberedskab har en krisestab, der mødes under en hændelse og koordinerer indsatsen på tværs af ansvarsområderne. Krisestaben består af Fredensborg Kommune (CBME), Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Forsyning. Krisestaben har under en hændelse tæt dialog med indsatslederen hos Nordsjællands Brandvæsen.

Udover krisestaben er der andre aktører, der har et ansvar under en hændelse. Dette er grundejere, Nordsjællands Brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Nedenfor er de vigtigste ansvarsområder beskrevet for hver aktør.

Center for By og Land
Det overordnede ansvar for krisestyringen før, under og efter en hændelse ligger hos CBL. Krisestabslederen hos CBL vurderer om et varsel giver anledning til at nedsætte krisestaben, som består af repræsentanter fra parterne i oversvømmelsesberedskabet.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV)
NSPV udfører opgaver beskrevet som aktionskort i Fredensborg Kommunes beredskabsplan for oversvømmelser. Aktionskortene indeholder indsatser før, under og efter en hændelse med henblik på at opretholde de kritiske funktioner, som er beskrevet nedenfor.

Fredensborg Forsyning 
Fredensborg Forsyning bistår med krisestyring, materiel og sørger for at opretholde kritiske forsyningsfunktioner jf. deres egne beredskabsplaner.

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV)
NSBV er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Deres primære opgave i en oversvømmelsessituation er at bistå med krisestyring i den akutte fase, hvis en oversvømmelse er til fare for mennesker, samfundsmæssige værdier eller miljøet.

De prioriterer ellers selv deres redningsindsats jf. den risikobaserede dimensionering, som er en overordnet plan for NSBV’s samlede dimensionering i forhold til at yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer for Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Grundejere
Det er de private grundejeres eget ansvar at sikre deres ejendomme mod skadevoldende oversvømmelser under en hændelse. Læs mere på kommunens hjemmeside under Klimatilpasning og beredskab

Kommunen har fastlagt en prioritering af indsatserne ved oversvømmelser. Både så borgere behandles lige, og fordi Kommunen først og fremmest har et ansvar for at opretholde kritiske funktioner og at sikre de kommunale værdier, herunder Kommunens ejendomme. Den gældende prioritering er som følger:

  • Redningsveje 
  • Kommunale dræn og tekniske anlæg mm. 
  • Kommunale havne 
  • Kommunale institutioner af vital betydning, veje og anlæg 
  • Væsentlige samfundsmæssige værdier (f.eks. kulturinstitutioner) 
  • Kommunale klimatilpasningsanlæg (f.eks. Usserød Å dige og diget nord for Nivå Havn)  

 

Ovenstående funktioner bliver opretholdt af Nordsjællands Park & Vej (NSPV) evt. i samarbejde med Fredensborg Forsyning.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks