Skip til hoved indholdet
    Hjem Kraftig regn Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt fem indsatser indenfor regnhændelser for de næste fire år. 

Kloakkerne skal opgraderes, så der i fremtiden maksimalt kommer vand på terræn hvert 5. år i separatsystemer og hvert 10. år i fællessystemer.  Denne opgave kaldes klimatilpasning af kloaksystemet og gennemføres af Fredensborg Forsyning. Klimatilpasning af kloakken vil være en proces over 70-100 år.

Fredensborg Forsyning har i sidste planperiode (2011-2020) udbygget og forbedret kloakdatabasen, og har dermed kunnet fastlægge klimatilpasnings- og renoveringsbehovet for afløbssystemet. Fredensborg Forsyning har på baggrund af klimatilpasnings- og renoveringsbehovet fastlagt en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet de kommende ti år. Udover klimatilpasnings- og renoveringsbehovet, er områderne prioriteret efter, hvor henne der sker byfornyelse.

Forsyningens klimatilpasningsstrategi bor primært som en indsats i Spildevandsplan 2021, som kan findes her

Af konkrete tiltag, der forventes udført de næste fire år, kan nævnes:

  • Ny havledning i Mikkelborg
  • Nyt bassin ved Ullerødhave/Jellerød Have
  • Ny havledning i Nivå
  • Nyt bassin ved Lillevangsvej/Ravnsbjerggårdsvej
  • Planlægning af separatkloakeringsprojektet i Humlebæk

Denne indsats gennemføres af Fredensborg Forsyning.  

Fredensborg Forsyning har ansvaret op til serviceniveau. Der kan være steder, hvor det samfundsøkonomisk kan betale sig, at Fredensborg Kommune anlægger skybrudssikring.

Når Forsyningen planlægger klimatilpasning af kloaksystemet i et område, undersøger Fredensborg Kommune, om der med simple tiltag kan skybrudssikres. Fredensborg Kommune kan f.eks. med Scalgo screene, om der er potentiale for billig skybrudssikring. Hvis der er potentiale i et område, kan screeningen videregives til Forsyningens rådgivere på projektet, og der kan indgås en tillægsaftale om skybrudssikring. Det er i sådanne tilfælde vigtigt at afklare drift og ansvar forud for anlægsprojektet. 

Der afsættes 25.000 kr. hvert år fra 2022 og og med 2026 til denne indsats. 

For de fire bysamfund er der i 2013 udarbejdet oversvømmelseskort, hvor kloaksystemets funktion er medregnet. Der er en vis usikkerhed forbundet med udpegningen mht. datagrundlag, valgte forudsætninger i beregninger og tidsperspektivet, idet udpegningen er sket ud fra de i 2013 gældende forudsætninger. Det er derfor på tide at udarbejde nye oversvømmelseskort for skybrud.

Der udarbejdes to kort der hhv. afspejler situationen før og efter Fredensborg Forsynings klimatilpasning af kloaksystemet.

Kortet over oversvømmelsesudbredelsen i dag skal erstatte oversvømmelseskortet i klimatilpasningsplanen, kommuneplanen og på kommunens hjemmeside.  

Kortet over oversvømmelsesudbredelsen efter klimatilpasning af kloaksystemet, skal bruges til at bestemme, om det i nogle kloakoplande samfundsøkonomisk kan betale sig at hæve serviceniveauet. Denne indsats hænger sammen med indsatsen ”Differentieret serviceniveau for vand på terræn”. 

Der afsættes 250.000 kr. i 2022 til denne indsats. 

Der er i spildevandsplanen fastsat et serviceniveau for kloaksystemet. Med den nye omkostningsbekendtgørelse fra 2021, blev det muligt at fastsætte differentierede serviceniveauer i kloakoplandene i kommunen.

Bekendtgørelsen bestemmer en beregningsmetode til at fastsætte serviceniveauerne. Hvis det samfundsøkonomisk kan betale sig med et højere serviceniveau i et område, skal Fredensborg Forsyning opfylde dette serviceniveau ved renovering eller fornyelse af kloaksystemet i det pågældende område, når spildevandsplanen er opdateret med det nye serviceniveau. 

Beregningsmetoden er omfattende, men der kan i første omgang laves en screening, der viser, hvilke områder, hvor det højst sandsynligt kan betale sig at fastsætte et højere serviceniveau. Så kan den fulde analyse til fastsættelse af serviceniveauet gennemføres for de områder, som screeningen angiver som samfundsøkonomisk rentable. 

I planperioden gennemfører Fredensborg Kommunen screeningen i samarbejde med Fredensborg Forsyning. Derefter laves et tillæg til spildevandsplanen, der angiver de områder, hvor Fredensborg Forsyning skal gennemføre den fulde analyse. 

Der afsættes 100.000 kr. i 2023 til denne indsats. 

Kloaksystemet ikke dimensioneret til at følge med de helt store regnskyl. Da kloaksystemet typisk ligger i vejarealer, vil det primært være vejene, der først bliver oversvømmet ved skybrud. Generelt er vejarealerne ideelle opsamlingspunkter for regnvandet, da vejene kan tåle oversvømmelserne med mindre skadeomkostninger. Dog kan regnvandet være til gene på vejarealet, hvis der er tale om f.eks. ambulanceveje, eller hvis der ikke er taget højde for omkørselsveje. Regnvandet kan også løbe fra vejarealet ind på private matrikler og lave skader. 

Fredensborg kommune vil derfor skabe et overblik over, hvor regnvandet samles og vurdere, om regnvandet skal styres til andre arealer, hvor det er til mindre gene. Det kan også være, at der skal laves en skilteplan for omkørsel som oversvømmelsesberedskabet opsætter under skybrud. 

Der afsættes 100.000 kr. i 2024 til denne indsats. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks