Skip til hoved indholdet
    Hjem Stormflod og erosion Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt fem indsatser indenfor stormflod og erosion for de næste fire år. 

Fredensborg Kommune vil udarbejde retningslinjer for, hvordan kystbeskyttelsesprojekter iværksættes i Fredensborg Kommune. Retningslinjerne vil gøre det nemmere for private, der ønsker at kystsikre, at se hvilke krav der kan forventes fra Fredensborg Kommune.

Samtidig angiver retningslinjerne, hvilke principper der bliver fulgt, når kommunen igangsætter kystbeskyttelsesprojekter. 

Der afsættes 100.000 kr. i 2023 til denne indsats. 

Der er tale om et såkaldt kommunalt fællesprojekt, hvor lodsejere, forsyningsselskaber og kommunen i fællesskab finansierer kystsikringen. Projektet sikrer vejen mod erosion med stensætning og sandfodring: 

  • Der sikres med sten på en 100 m strækning
  • Der sandfodres over en 340 m strækning
  • Der sikres passage på stranden vha. sandfodring
  • Risikoen for oversvømmelse af vejen reduceres
  • Afvanding af vejen sikres 

​Der blev i 2020 afsat ca. 2 mio. kr. til denne indsats, som forventes udført i 2023. 

Projekterne udføres hhv. ud for Vibevej og syd for Nivå Renseanlæg. 

Strandvejen ligger som en forhøjning over det omkringliggende landskab og virker derved som en barriere mod oversvømmelse fra stormflod. En undermi-nering af Strandvejen kan derfor medføre omfattende oversvømmelse af de bagved liggende naturområder.

I alt beskyttes hhv. 223 m (ud for Vibevej) og 145 m (syd for Nivå Renseanlæg) af Strandvejen mod akut erosion ved etablering af ny skråningsbeskyttelse med ral, dæksten på 40 cm og større sten på 50-80 cm i diameter. Strandengen på strækningerne reetableres ved opfyldning af erosionsskår med strandengsjord afgravet i forbindelse med etablering af skråningsbeskyttelsen. 

​Der blev i 2020 afsat ca. 3,1 mio. kr. til denne indsats, som forventes udført i 2023. 

For store dele af kommunens Øresundskyst fungerer Strandvejen som et dige, der beskytter ved vandstande op til to meter over det normale. Idet vand tilbagestuves via Nivåens underføring i Strandvejen under stormflod, er en række ejendomme vest for Strandvejen allerede udsat for oversvømmelser ved havvandstande på 1,4 meter (20 års hændelse i dag).

Nivåen fungerer som en vigtig vandvej til Øresund for regnvand fra bebyggelserne i oplandet, som f.eks. Nivå, Kokkedal men også Hørsholm. Analyser har vist, at der kan opnås større kapacitet i Nivåen, hvis de ejendomme der ligger tæt ved Nivåens udløb, beskyttes mod vandstandsstigninger i Nivåen ved etablering af en række volde.

De lavest liggende ejendomme langs Nivåens udløb kan man således både beskyttes mod oversvømmelser fra stormflod, samt sikre at regnvand fra oplandet i fremtiden kan afledes forsvarligt gennem Usserød Å systemet og ud i Øresund.

Indsatsen hænger sammen med de reguleringsprojekter, som Novafos og Fredensborg Forsyning planlægger at gennemføre for at øge kapaciteten i Nivåen og Usserød Å, som du kan læse om under indsatserne til "Oversvømmelser langs vandløb". 

​Der blev i 2021 afsat 3 mio. kr. til denne indsats, som forventes udført i 2025. 

Under Strandvejen både syd og nord for Nivåen findes en række mindre underføringer, der blandt andet afleder vand fra arealerne lige vest for strandvejen. Der afsættes midler til at undersøge, hvor meget havvand, der stuver tilbage gennem de nordlige underføringer under forhøjet vandstand i Øresund, og om de potentielt kan bidrage til oversvømmelse af de lavtliggende ejendomme vest for strandvejen.

Hvis det accepteres, at naturarealerne syd for Nivåen, hvor der ikke er fare for bygningsskader, kan oversvømmes ved stormflod, er der ikke grund til indsatser vedrørende disse underføringer. 

Nivås Øresundkyst er unik med de flotte og mangfoldige strandenge øst for Strandvejen. Strandengene er dog i fare for erosion, dog er der ikke tradition i Danmark for at sikre naturværdier mod naturens egne kræfter. 

En evt. løsning skal derfor forsøge at kombinere sikring mod stormfod med interesserne for en fremtidig udvikling af strandeng vest for strandvejen. 

Der afsættes 50.000 kr. i 2023 til denne indsats. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks