Skip til hoved indholdet
    Hjem Beredskab Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt tre indsatser indenfor beredskabet for oversvømmelser for de næste fire år. 

Fredensborg Kommune har over de sidste par år opbygget et velfungerende oversvømmelsesberedskab i Fredensborg Kommune, hvor samarbejdet mellem de forskellige aktører hele tiden bliver forbedret ved evaluering efter hver hændelse. Det kan yderligere styrke beredskabet, hvis der bliver udarbejdet nogle retningslinjer for kommunikationen til borgere både før, under og efter en hændelse.

Et af tiltagene kan være at udarbejde nogle oversvømmelseskort, der kan lægges på kommunens hjemmeside sammen med information om, hvordan borgerne skal forholde sig i en beredskabssituation.

Et andet tiltag kan være at kigge på, hvordan borgere bliver varslet om skybrud. Der findes systemer, der snakker sammen med GISkort, hvor det er muligt at vælge et område, der bliver varslet, hvis borgeren har tilmeldt sig en sms-service. 

Der afsættes 10.000 kr. i 2024 til denne indsats. 

I forbindelse med samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og deres forsyningsselskaber om Usserød Å, blev der i 2014 sat et målersystem op, der måler vandstanden strategiske steder i åen og varsler om forhøjet vandstand, så slusen ved Sjælsø automatisk styres, og så oversvømmelsesberedskabet kan sætte ind.

Målersystemet er efterhånden forældet, og det er dyrt at vedligeholde. 

Der er kommet billigere og smartere løsninger, og Fredensborg Kommune har i form af sekretariatsfunktionen en opgave i at undersøge mulighederne for et nyt målersystem. 

Udgifterne til denne indsats afholdes indenfor allerede afsat budget til Usserød Å samarbejdet. 

På trods af indsatser for at klimatilpasse kloakker og ejendomme ved kraftig regn eller høj vandstand i Øresund, er der stadig risiko for skadevoldende oversvømmelser. Derfor er der udarbejdet et oversvømmelsesberedskab, som gør en aktiv manuel indsats i tilfælde af skybrud og høj vandstand i Øresund. Beredskabsplanen opdateres løbende og forbedres ved evaluering efter hver hændelse.

Dette arbejde fortsættes i næste planperiode. 

Der afsættes ikke penge til denne indsats, der forventes at kunne gennemføres uden omkostninger. 

De fleste af indsatserne, der er nævnt i klimatilpasningsplanen, bliver gennemført i én afdeling i Fredensborg Kommune - men en hel kommunes klimatilpasningsindsats kan ikke løftes af én afdeling alene. Derfor er det vigtigt at formidle risikoen, indsatserne og politiske beslutninger, der relaterer sig til klimatilpasning, til alle de grene af Fredensborg Kommune, der er vigtige for at arbejdet med klimatilpasning kan lykkes. Det kunne f.eks. være:

  • At tale med Center for Kommunale Ejendomme og Intern Service om ansvarsfordeling mellem Kommunen og Forsyningen ift. kloaksystemet  
  •  At tale med kommunens planlæggere om behovet for at afsætte areal til Forsyningens regnvandsbassiner, der er nødvendige for klimatilpasning af kloaksystemet
  • At tale med kommunens projektledere på byggeprojekter om at undersøge, om der kan skybrudssikres med simple tiltag for at undgå skader pga. oversvømmelser 

Der afsættes ikke penge til denne indsats, der forventes at kunne gennemføres uden omkostninger. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks