Skip til hoved indholdet
    Hjem Om klimatilpasningsplanen Indledning

Indledning

Klimaforandringerne kan i dag mærkes på hele kloden, og selvom vi i Fredensborg Kommune ikke oplever de samme vejrekstremer, som man gør i andre verdensdele, kan konsekvenserne for den enkelte borger føles meget store.

Klimaforandringerne betyder i Fredensborg Kommune, at vejret generelt bliver varmere og voldsommere. Der kommer flere hedebølger, færre frostdage og nedbørsmønstret vil ændre sig, så somrene bliver mere tørre med færre, men kraftigere regnskyl, og vintrene bliver varmere og vådere. Samtidig forventes en generel havvandsstigning langs Øresundskysten på op imod én meter i 2120, som resulterer i kraftigere stormfloder, ligesom grundvandsstanden forventes at stige flere steder i Kommunen. 

Klimatilpasning er en bred betegnelse for arbejdet med at tilpasse Kommunen de forskellige effekter af klimaforandringerne. Begrebet dækker både over tilpasning til voldsommere regnhændelser og tørkeperioder, stigende grundvandsstand, den generelle havvandsstigning samt hyppigere og voldsommere stormfloder, der forårsager oversvømmelser og erosion. 

Med klimatilpasningsplanen beskriver vi udfordringerne relateret til klimaforandringerne i Fredensborg Kommune, vi beskriver det arbejde, der systematisk har pågået siden 2010, og vi beskriver kommende indsatser for at imødegå disse klimaforandringer. 

Det generelle sigte med indsatserne er at forebygge negative samfundsmæssige konsekvenser ved hyppigere og større regn- og stormflodshændelser, erosion samt højtstående grundvand, som forventes at udgøre de væsentligste klimarelaterede udfordringer i Fredensborg Kommune. Samlet set får klimaforandringerne stor indflydelse på vores samfund, og det kræver særlig indsats overfor afløbssystemerne, hvis det nuværende serviceniveau for afledning af spildevand skal opretholdes. Samtidig er det Fredensborg Kommunes ønske, at naturlige terrænforhold og strømningsveje respekteres, og naturens kræfter bør som hovedregel have frit spil. Vi vil derfor gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning forsøge at forebygge væsentlige skader. 

 

 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks