Skip til hoved indholdet
    Hjem Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøvurdering

Ikke-teknisk resume af miljørapporten

Miljørapporten indeholder en miljøvurdering af de forventede miljøpåvirkninger ved vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2022. Fredensborg Kommune har vedtaget at Klimatilpasningsplan 2022 skal miljøvurderes efter Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, idet den udarbejdes inden for vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projekter listet på miljøvurderingslovens bilag 2.
Klimatilpasningsplan 2022 indeholder både nye, planlagte indsatser, samt beskriver indsatser som indgår i andre planer. Nogle af indsatserne medfører konkrete projekter, mens andre opererer på administrativt niveau eller omhandler dataindsamling. Miljøvurderingen vurderer på de tiltag der medfører konkrete projekter.

 

Indsatser i planperioden 

Der er planlagt 21 indsatser fra 2022 til 2026, som er fordelt på vejrfænomener. Disse er uddybet i planen. 
De tiltag der lægger rammerne for anlægsarbejder dækker over etablering af volde langs Nivåen ved dens udløb, genslyngning af Langstrup Å, regulering og kapacitetsforøgelse i Usserød Å og Nivåen, samt Langstrup mose helhedsprojekt.
 
 

Afgrænsning

Miljøvurderingen er efter en afgrænsning besluttet til at fokusere på nedenstående emner. Der var i forbindelse med afgrænsningen lagt op til også at vurdere vådområder, men på grund af overlap med de andre fokusområder er dette udeladt.
• Befolkning og sundhed
• Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
• Landskab og jordbund
• Kumulative effekter
 
 

Miljøvurdering

Miljøvurderingen af de beskrevne indsatser foregår i høj grad på et overordnet plan idet der ikke er foretaget detailplanlægning af projekterne. 
Der planlægges tiltag som gennem vandløbsreguleringer eller etablering af volde klimatilpasser vandløbssystemerne til at kunne aflede større regnmængder eller give beskyttelse mod stormflod. Disse tiltag skal så vidt muligt times og tilrettelægges således at de får mindst mulig påvirkning på den biologiske mangfoldighed og vandløbene som helhed. Der forventes ikke væsentlige negative påvirkninger inden for de undersøgte områder af de planlagte tiltag.
To af tiltagene har ud over klimatilpasning også til formål at lave naturgenopretning. Her sigtes efter at opnå varige positive påvirkninger på miljøtilstanden både indenfor biologisk mangfoldighed, flora og fauna og landskab og jordbund, og dermed også indirekte en positiv påvirkning på befolkning og sundhed, idet der skaber flere rekreative værdier.
 
 

Alternativer

Klimatilpasningsplan 2022 er i forbindelse med vurderingen af alternativer blevet vurderet mod 0-alternativet; at planen ikke vedtages. 
Klimatilpasningsplan 2022 er ikke en lovpligtig plan. De indsatser som beskrives og miljøvurderes i rapporten her, er alle også en del af anden planlægning, såsom Vandområdeplanerne og Novafos og Fredensborg Forsynings projekt ”Vandløbsregulering i Usserød Å, Donse Å og Nivå”. De vil derfor blive gennemført uafhængigt af om Klimatilpasningsplanen vedtages. 
Der anbefales alligevel vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2022, idet den fungerer som et katalog over indsatser på klimatilpasningsområdet i kommunen, samt at der gives oversigt og en gennemgang af de forventede konsekvenser og risici forbundet med klimaforandringerne i kommunen.
Det er ikke vurderet nødvendigt at etablere selvstændige overvågningsprogrammer i forbindelse de vurderede indsatser.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks