Skip til hoved indholdet
    Hjem Om klimatilpasningsplanen Relation til andre planer

Relation til andre planer

Fredensborg Kommune har en række andre planer, der også berører klimatilpasning. Nedenfor kan du kort læse om disse planer og hvordan de forholder sig til klimatilpasning. 

 

Kommunen skal udarbejde en plan, som sætter rammerne for spildevandshåndteringen i kommunen. Planen indeholder oplysninger om de eksisterende spildevandsforhold og planlagte ændringer, både på kort og langt sigt.

Spildevandsplanen udgør først og fremmest grundlaget for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til Fredensborg Forsynings kloaksystem, og er dermed hjemlen for de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer på spildevandsområdet. 

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning. Planen beskriver en række indsatser, som vil blive prioriteret i planperioden. Indsatsen om klimatilpasning af kloaksystemet går igen i Spildevandsplan 2021 og Klimatilpasningsplan 2022, da den er hængt op i spildevandslovgivningen, men omhandler klimatilpasning. 

I løbet af de sidste par år har Fredensborg Kommune ud over en klimatilpasningsplan:

  • Vedtaget en Grøn Politik, hvor der skulle udarbejdes en handleplan med indsatser bl.a. indenfor klimatilpasning
  • Påbegyndt arbejdet med en DK2020 plan, hvor en stor del af indsatserne i planen omhandler klimatilpasning. Arbejdet løber parallelt med klimatilpasningsplanen.

For ikke at have tre forskellige handleplaner for klimatilpasning, udarbejder Fredensborg Kommune kun DK2020 planen og klimatilpasningsplanen, men sørger for at angive, hvilke indsatser der passer ind i Grøn Politik. 

Fredensborg Kommune vurderer, at der både er behov for en særskilt klimatilpasningsplan og en DK2020 plan, da fokus og detaljegraden ikke vil være den samme i de to planer.

I DK2020-planen vil mål og indsatser fra Klimatilpasningsplan 2022 blive overordnet beskrevet, og DK2020-planen vil desuden indeholde nogle betragtninger om ønsker til indsatsen på lang sigt – f.eks. på områder, hvor der i dag er lovgivningsmæssige barrierer for klimatilpasningsindsatser, som der er på grundvandsområdet.

gr-n_politik_2022.pdf

Hver kommune i landet skal efter planloven opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål samt retningslinjer og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, såvel i byerne som i det åbne land.

I kommuneplanen udlægges byudviklingsområder, og siden 2018 har kommuneplanen udpeget områder, der er i risiko for oversvømmelser. I disse områder stilles der krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse, og hvor det planlagte område vurderes at være udsat for oversvømmelse eller erosion. 

I kommuneplanen kigges der både på oversvømmelser fra regnhændelser, stormflodshændelser, erosion af kysten samt højtstående grundvand.

Med vedtagelsen af denne klimatilpasningsplan ophæver Fredensborg Kommune Klimatilpasningsplan 2018. Du kan i denne klimatilpasningsplan læse om de indsatser, som tidligere er udført under de forskellige vejrfænomener. 

Du kan også downloade de tidligere klimatilpasningsplaner

_Klimatilpasningsplan_2014-2017.pdf

Klimatilpasningsplan-2018.pdf

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks