Skip til hoved indholdet
    Hjem Oversvømmelse langs vandløb Fremtidens oversvømmelser

Fremtidens oversvømmelser

I fremtiden vil ændrede nedbørsmønstre påvirke vandløbene. Om sommeren vil vi få samme mængde nedbør fordelt på færre, men kraftigere regnvejr og flere tørkeperioder. Om vinteren vil der komme mere jævn nedbør, hvilket kan øge oversvømmelsesrisikoen på grund af den allerede høje grundvandsstand.

Vi bliver mere afhængige af ådalene til at holde vand tilbage. Ådalene kan naturligt tilbageholde store mængder vand og forhindre oversvømmelser af boliger, marker og veje. Det kan derfor være nødvendigt at genoprette ådalene til mere naturlige tilstande for at mindske risikoen for oversvømmelser.

Øget nedbør vil også øge vandføringen i vandløbene og føre til erosion, hvilket kan skade plante- og dyrelivet. Om vinteren kan høj vandføring i Nivåen og forhøjet vandstand i Øresund forårsage flere oversvømmelser, især i Langstrup Mose, hvor højtstående grundvand forringer dræningsforholdene.

Kortet med oversvømmelser langs vandløb tager udgangspunkt i en statisk, topografisk model af kommunen, hvor der sendes en afstrømning gennem vandløbene. Kortet viser således udelukkende sænkninger i terrænet, hvor vandet vil stuve op ved høje afstrømninger i vandløbet, og er tages ikke højde for tidsperspektivet. De lavninger langs ådalene, hvor vandet vil samle sig i slut århundrede (2070 – 2100), er markeret på kortet ved hhv. 5- og 100-årshændelser for afstrøming.

Data for ekstreme afstrøminger i Nivå og Usserød Å systemet er baseret på vandføringsdata fra Naturstyrelsen for Nivå ved Jellebro og Usserød Å ved Niverød i perioden 28.4.1978-31.12.2015. DMIs klimaatlas forudsiger at en 5- og en 100-årshændelse for døgnnedbør vil stige hhv 24% og 28%. Fremkrivning af ekstremafstrømingerne i Usserød Å og Nivå systemet er foretaget ved antagelse af at denne stigning også vil ses i afstrømningen.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks