Skip til hoved indholdet
    Hjem Oversvømmelse langs vandløb Fremtidens oversvømmelser

Fremtidens oversvømmelser

Der vil i fremtiden komme nye nedbørsmønstre, der vil have konsekvenser for vandløbene.

Der vil om sommeren komme samme mængde nedbør fordelt på færre, men kraftigere, regnhændelser, samt flere tørkeperioder. Om vinteren vil der generelt komme mere nedbør i form af koblede regnhændelser, altså nedbøren vil være mere jævnt fordelt over perioden. Det er de koblede regnhændelser om vinteren, der sammen med den i forvejen høje grundvandsstand om vinteren, i fremtiden vil give anledning til øget oversvømmelsesrisiko. 

Vi vil i fremtiden i stigende grad være afhængige af ådalenes evne til at holde vandet tilbage. De lave arealer i ådalene kan fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje. I nogle situationer kan det derfor være hensigtsmæssigt at tilbageføre ådalene til mere naturlige tilstande med genslyngede vandløb og langsommere flow i vandløbene, hvor vandet igen får plads til at brede sig uden at oversvømme bebyggede eller opdyrkede arealer.

Øgede nedbørsmængder vil give højere vandføring i vandløbene, og foruden øget oversvømmelsesrisiko, skabe erosion af vandløbsbunden og -siderne, hvilket kan få konsekvenser for plante- og dyrelivet i vandløbet. 

Det må forventes, at vi i fremtiden får flere situationer i vinterhalvåret, hvor vandføringen i Nivåen er høj, samtidig med at der er forhøjet vandstand i Øresund. Forhøjet vandstand i Øresund bidrager allerede i dag med opstuvninger i Nivåen. Dette vil, i fremtiden i højere grad end i dag, føre til oversvømmelser langs med Nivåen, især i Langstrup Mose.

På samme måde kan højtstående grundvand i vinterhalvåret i Langstrup Mose forringe dræningsforholdene.

Kortet med oversvømmelser langs vandløb tager udgangspunkt i en statisk, topografisk model af kommunen, hvor der sendes en afstrømning gennem vandløbene. Kortet viser således udelukkende sænkninger i terrænet, hvor vandet vil stuve op ved høje afstrømninger i vandløbet, og er tages ikke højde for tidsperspektivet. De lavninger langs ådalene, hvor vandet vil samle sig i slut århundrede (2070 – 2100), er markeret på kortet ved hhv. 5- og 100-årshændelser for afstrøming.

Data for ekstreme afstrøminger i Nivå og Usserød Å systemet er baseret på vandføringsdata fra Naturstyrelsen for Nivå ved Jellebro og Usserød Å ved Niverød i perioden 28.4.1978-31.12.2015. DMIs klimaatlas forudsiger at en 5- og en 100-årshændelse for døgnnedbør vil stige hhv 24% og 28%. Fremkrivning af ekstremafstrømingerne i Usserød Å og Nivå systemet er foretaget ved antagelse af at denne stigning også vil ses i afstrømningen.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks