Skip til hoved indholdet
    Hjem Oversvømmelse langs vandløb Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt tre indsatser indenfor oversvømmelse langs vandløb for de næste fire år. 

I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er der udpeget en vandløbsrestaureringsindsats i Langstrup Å.

Fredensborg Kommune har fået tilsagn fra staten til at gennemføre indsatsen.

Vandløbsrestaureringen i Langstrup Å omfatter genslyngning af dele af vandløbet, udlægning af groft materiale i bunden af vandløbet, samt etablering af træer langs dele af vandløbet.

Fredensborg Kommune vil gennemføre vandplansprojekterne i tæt samarbejde med de berørte lodsejere og NSPV.

Det er staten der betaler for denne indsats. 

I forbindelse med den landsdækkende konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” har Fredensborg Kommune meldt et område ind, der strækker sig fra Øresund, gennem Nivå Ådal med Langstrup Mose og Usserød Ådal til Græstedgård.

Den helt store vision er at tilbageføre ådalene og tilhørende højbudsjorde til mere naturlige tilstande, der kan kombinere interesserne for tilbageholdelse af vand, CO2 reduktion og biodiversitet.

Projektet bliver delt op i en lang række mindre projekter, som der søges tilskud til, og behandles sideløbende. Nogle projekter vil være kommunale, nogle vil være ejet af forsyningsselskaberne og andre vil være drevet af private lodsejere, der ønsker at bidrage eller kan se en fordel i at indgå i det store helhedsprojekt.

Et af projekterne er at ophøre afvanding af Langstrup Mose, således at der genskabes naturlig hydrologi i mosen. Til dette kan lodsejere søg tilskud til klimavådområder, som kommunen kan facilitere.

Kommunen har endvidere mulighed for at søge om tilskud til jordfordeling mellem de privat ejede lavbundsarealer langs vandløb og Kommunen kan fremme processen med at opkøbe jord til jordfordeling og selv erhverve jord i de centrale del af naturområdet, hvor der er i særlig grad er potentiale for at forbedre natur og de rekreative interesser. g.

Jordfordelingen kan på samme tid sikre landbrugets dyrkningsbetingelser og give areal til at genoprette vandløbenes naturlige forløb, så mere vand kan tilbageholdes i oplandet og mindske risikoen for oversvømmelser nedstrøms.

Udtagning af lavbundsjorder, som er dyrkningssvage som følge af hyppige oversvømmelser bidrager endvidere til at reducere CO2 emissionerne markant, fordi kulstof tilbageholdes i jorden og i vegetation, hvis de tilbageføres til naturlige moser og enge.

Der afsættes 100.000 kr. i både 2023 og 2024 til denne indsats. 

I Fredensborg Kommune løber flere større vandløb, som i høj grad benyttes til afledning af regnvand fra byområderne. Både Fredensborg Forsyning og forsyningsselskabet i Hørsholm Kommune, Novafos, udleder regnvand til Usserød Å systemet, der i Fredensborg Kommune omfatter Nivåen, Usserød Å og Donse Å (og Brønsholmsdalgrøften, der er optaget som et spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen). 

Derfor kan presset på vandløbene være stort i situationer med vedvarende regn eller skybrud, og vandløbene kan gå over sine breder, der hvor kapaciteten overstiges. Fredensborg Kommune stiller derfor skrappe krav om forsinkelse af regnvandet, inden det udledes til vandløbssystemet. Regnvandet skal forsinkes så meget, at det bliver uforholdsmæssigt dyrt at etablere de nødvendige forsinkelsesbassiner, og det er endvidere svært at finde plads til bassinerne i både Hørsholm og Kokkedal.

En robusthedsanalyse for vandløbssystemet har identificeret flaskehalsene i vandløbene, og peger på en række projekter, som kan gøre vandløbet mere robust overfor oversvømmelse og erosion. Projekterne kan sikre, at der kan meddeles tilladelse til større udledning af regnvand. Jo mere vand, forsyningsselskaberne kan udlede til åerne, jo større vil besparelserne være på forsinkelsesbassiner. Størstedelen af disse projekter ligger i Usserød Å og Nivåen i Fredensborg Kommune. 

Én af de foreslåede reguleringsprojekter er etablering af volde ved Nivåens udløb for at sikre ejendommene mod øget vandføring i Nivåen. Denne indsats koordineres med Fredensborg Kommunes egen indsats om etablering af volde for sikring mod tilbagestuvning fra Øresund under stormflod. 

Denne indsats gennemføres af Novafos og Fredensborg Forsyning. 

De røde cirkler på billedet viser, hvor der er behov for at gennemføre vandløbsprojekter. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks