Skip til hoved indholdet
    Hjem Stigende grundvand Fremtidens grundvandsstand

Fremtidens grundvandsstand

I fremtiden vil både den gennemsnitlige nedbør og fordampning øges på årsbasis, men effekten på grundvandsspejlet i Fredensborg Kommune være begrænset. Modelresultatet viser, at der ved en fremskrivning med IPCC’s middelscenarium A1B, ikke vil ske store ændringer i det terrænnære grundvandsspejl som følge af klimaforandringerne.

Generelt vil det terrænnære grundvandsspejl i Fredensborg Kommune stige med omkring 10 - 20 cm og i dele af det nordøstlige område af Fredensborg Kommune op til 50 cm. Det skal dog nævnes, at grundvandsspejlet allerede står højt flere steder i kommunen. 

En effekt af klimaforandringerne, der ofte forveksles med dem relateret til højtstående grundvand, er dårlig nedsivningsevne. Store dele af Fredensborg Kommunes undergrund består af tykke lerlag, og her har regnvandet svært ved at sive ned i jorden. Det givre våde haver, og det kommer derfor til at virke som om grundvandet står højt. 

Det i dag højtstående grundvand flere steder i kommunen, giver allerede nogle udfordringer i både byområderne og landområderne. 

Terrænnært grundvand i byområderne kan give udfordringer med vand i kældrene og våde haver. Grundejere har mulighed for at etablere omfangsdræn om bygningerne, og må i fælles- og separatkloakerede områder aflede vand fra omfangsdræn til kloaksystemet. Der må ikke ledes andet drænvand til kloaksystemet, og der må ikke etableres permanent grundvandssænkning.

I de kloakerede områder kan det terrænnære grundvand indsive i utætte kloakrør. Dette uvedkommende vand giver udfordringer for Fredensborg Forsyningen både økonomisk, men også i forhold til plads i rørene.

Hvis kloakledningerne tætnes, kan udfordringerne øges hos de omkringliggende ejendomme, da kloakledningerne så ikke længere fungerer som dræn.

Danva, forsyningsselskabernes brancheorganisation, og Kommunernes Landsforening har iværksat et arbejde med et forslag til, hvordan en regulering af terrænnært grundvand kunne se ud. 

I landområderne kan terrænnært grundvand give udfordringer på dyrkningsarealer i så fald gælder den almindelige dræningsret under vandløbsloven, når forholdene altså tillader dræning.

Kortet viser to lag:

  1. Terrænnært grundvandsspejl 
  2. Nedsivningspotentialer

 

Det terrænnære grundvandsspejl defineres ved det første grundvandsspejl, som observeres, set fra terræn, når der bores eller graves. Kortet viser, hvor der er risiko for, at det terrænnære grundvandsspejl findes i de øverste fem meter i 2070. Der er foretaget en klimafremskrivning med grundvandsmodellen baseret på IPCC scenarium A1B.

Nedsivningspotentialer viser jordens forventede nedsivningsevne i hele kommunen i 2070. Der er foretaget en klimafremskrivning med grundvandsmodellen baseret på IPCC scenarium A1B. Her er der taget højde for jordbunds- og gradientforholdene. Tykke lerlag, som der findes i store dele af Fredensborg Kommune har dårlig nedsivningsevne. Hvis der er opadrettet trykgradient mellem det primære magasin og det terrænnære grundvandsspejl, vil vandet ligeledes have svært ved at nedsive fra de terrænnære lag.

Der er en vis usikkerhed forbundet med udpegningen mht. datagrundlag, og grundvandsspejlet skal derfor undersøges nærmere i de områder, hvor grundvandet ligger 0 – 1 m.u.t. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks